Trang đang được xây dựng
Những bài còn thiếu sẽ được bổ túc dần dần
 

Lữ Phương

 

NHỮNG CHUYẾN RA ĐI (Bút ký)
Trả lời phỏng vấn của Đài RFI

CHỦ NGHĨA MARX VÀ CÁCH MẠNG VÔ SẢN VIỆT NAM
(Nghiên cứu)

1. Phán ảnh luận mácxít-lêninít
2. Vấn đề lao động trong học thuyết Marx
3. Chủ nghĩa xã hội mácxít và chủ nghĩa xã hội hiện thực
4.
Từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa xã hội
5. Xã hội công dân: từ triệt tiêu đến phục hồi
6. Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam
7. Việt Nam "Đổi Mới": 1979-1986
8. Trả lởi phỏng vấn của báo Diễn Đàn
9. Nhân thời khủng hoảng nhìn lại lý luận về giá trị của Marx

10. Về điều bí ẩn trong “thế giới hàng hoá” của Marx
11. Học thuyết Marx: Từ “giá trị-lao động” đến “tư bản”
12. Vì đâu nên nỗi? Tác động văn hoá của “đổi mới”xét như một mô thức phát triển

 

TỪ NGUYỄN TẤT THÀNH ĐẾN HỒ CHÍ MINH
(Sự hình thành một chọn lựa)

1. Cuộc ra đi của Nguyễn Tất Thành
2. Đến với chủ nghĩa cộng sản
3. Từ Nga sang Trung quốc
4. Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
5. Nguyễn Ái quốc trở thành Hồ Chí Minh
6. Phu lục 1: Huyền thoại Hồ Chí Minh
7. Phụ lục 2: Nói chuyện với Lữ Phương về vấn đề Hồ Chí Minh


TƯỞNG NHỚ MỘT NGƯỜI ANH EM
(Và một số bài tranh luận)

1. Về một bóng ma của Marx
2. Lại một bóng ma của Marx
3. Những kẻ không được lên thiên đường!
4. "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"
5. Chiến tranh Việt Nam: chủ quyền quốc gia, xung đột ý thức hệ và hoà giải dân tộc
6. Đàng sau một câu hỏi: "Ai phá hoại hiệp định Genève?"
7. Trả lời ông Đinh Từ Thức
8. Thảo luận với Hà Sĩ Phu
9. Vấn đề dân chủ hoá ở Việt Nam
10. Nói thêm về tiến trình “chuyển hoá dân chủ”
11. Thư gửi Trần Độ
12. Tưởng nhớ một người anh em
13. Về cuốn "Chủ nghĩa cộng sản" của Richard Pipes
14. Chống-Hayek (dịch Alain de Benoist)
15. Vấn đề tri thức trong "trật tự tự phát" của Hayek

16. Nói thêm một lần để không nói nữa

17. Ông Võ Văn Kiệt và tôi
18. Trong hai ông họ Trịnh này, ai mới là người có tham vọng chính trị?

19. Về một bài viết của nhà văn Phạm Thị Hoài

20. Vài ghi nhận nhân đọc Hồi ký Trần Văn Giàu

21. Lịch sử thử nhìn lại

22. Thư gửi Nguyễn Trung

23. Vài ý kiến về đề xuất thành lập một đảng chính trị mới cho Việt Nam


NHỮNG BÀI TRƯỚC 1994

1.  Văn nghệ và chính trị: đổi mới hay không đổi mới

2.  Báo động giả và báo động thật

3.  Trả lời tạp chí Cửa Việt

4.  Sức mạnh của đất

5.  Cái kinh tế và cái văn hoá

6.  Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: di sản và đổi mới

7.  Đàm thoại về chủ nghĩa xã hội mácxít
8.  Nền tảng lý luận của môt chính sách phát triển văn hoá

 

 

 

 


Người làm trang này: Trần Hữu Dũng
(với sự trợ giúp của tác giả)
tranhuudung@gmail.com

Cập nhật lần cuối: 6-4-17